تبلیغات
فعالیت های پرورشی دبیرستان خوارزمی ناحیه 5 اصفهان - SMS جنگ ها و شورش های پیامکی


Admin Logo
themebox Logo

 

                                         SMS جنگ ها و شورش های پیامکی

نویسندگان مقاله با عطف توجه به گسترش بی‌سابقه این ابزار ارتباطی در سطح جامعه و بویژه جوانان و دغدغه‌های حاصل از آن، با دستمایه قراردادن نظریه كاركردگرایی، به طرح نكات فنی و تكنیكی از SMS مبادرت ورزیده و به طرح ویژگیها و كاربردهای آن پرداخته‌اند.

SMS یا سرویس پیام كوتاه، در زمره آخرین دستاوردهای فناوری ارتباطی در یك دهه اخیر، طیف وسیعی از كاركردها و در مواردی كژكاركردیها در سطح جهان و جامعه ایران را به همراه داشته است. نویسندگان مقاله با عطف توجه به گسترش بی‌سابقه این ابزار ارتباطی در سطح جامعه و بویژه جوانان و دغدغه‌های حاصل از آن، با دستمایه قراردادن نظریه كاركردگرایی، به طرح نكات فنی و تكنیكی از SMS مبادرت ورزیده و در ادامه مقاله، به طرح ویژگیها و كاربردهای آن پرداخته‌اند.

تاریخچه SMS در ایران و كاركردهای گوناگون، بویژه كاركردهای سیاسی - انتخاباتی و رقابتی آن در دو انتخابات اخیر كشور، بخش دیگری از این پژوهش را تشكیل می‌دهد.

نویسندگان اثر، در آخرین بخش مقاله، تجربه برخی كشورهای توسعه یافته در اروپا و اقیانوسیه، كشورهای شرق آسیا و خاورمیانه را نیز مورد توجه قرار داده و نسبت میان SMS با موضوعاتی نظیر انتخابات، جنبشهای سیاسی و دموكراسی را به بحث و بررسی كشیده‌اند.

SMS یا سرویس پیام كوتاه(3)، به عنوان یك ابزار نوین ارتباطی، دارای كاركردهای گسترده‌یی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. امروزه، سیستم پیام كوتاه به عنوان راهكارهای تازه برای سرعت بخشیدن به امور روزمره – به طور جدی - نظر طیف وسیعی از افراد جامعه، بویژه جوانان و فعالان سیاسی را، به خود جلب كرده است.

SMS را، می‌توان به عنوان تحولی تازه در ابزارهای اطلاعرسانی به شمار آورد، كه با توجه به ویژگی این سیستم، از جمله سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن، می‌تواند براحتی دراختیار مخاطبان قرار گیرد. با توجه به امكان اطلاعرسانی گسترده این سیستم، كاربرد آن تنها محدود به امور اقتصادی و اداری نمی‌شود، بلكه، وارد حوزه‌های دیگری از جمله عرصه سیاست نیز شده، حوزه‌های رسمی جامعه را به گونه‌یی جدی تحت تأثیر فرهنگ و فضای ویژه خود قرار داده است. SMS، در عمر كوتاه خود توانسته است بسادگی ساختارهای از پیش تعریف شده و مسلط جامعه را نادیده بگیرد و با وجود كاركردهای مثبت و عملی، در بعضی موارد، دچار كژكاركردیهایی نیز شده است تا جایی كه كاربرد افراطی و گاه هنجارشكنانه و تخریبی SMS، موجب نگرانی نهادهای سیاسی و اجتماعی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را بعنوان متولی رسمی و دولتی این شبكه، به چاره‌اندیشی جدی در زمینه كنترل SMS – بویژه در امور سیاسی - واداشته است.

در كشورهای در حال گذار به دموكراسی و در حال توسعه كه تجربه بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی را دیرهنگام یافته‌اند، SMS می‌تواند به عنوان یكی از راهكارهای برون رفت از محدودیت‌های سیاسی – اجتماعی به شمار آید. زیرا، با توجه به سرعت انتقال آن، می‌تواند طیف وسیعی از افراد جامعه را مخاطب قرار دهد.

در ایران نیز، با توجه به فضای سیاسی موجود و قوانین جاری - كه ورود به بسیاری از حوزه‌ها را برنمی‌تابد - پیامهای فرستاده شده می‌تواند بیانگر فرهنگ سیاسی و نشاندهنده خواسته‌های جامعه برای ایجاد دگرگونی در نهادهای سیاسی و اجتماعی باشد.

این نوشتار، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است كه: SMS، به عنوان یك ابزار ارتباطی جدید دارای چه كاركردهای سیاسی - اجتماعی در سطح جهان و از جمله در ایران است.

در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است كه SMS، به عنوان ابزار نوین اطلاعرسانی، علاوه بر داشتن كاربردهای گسترده در حوزه‌های گوناگون سیاسی – اجتماعی، دچار كژكاركردهایی نیز شده است و این كژیها، در درازمدت، درچارچوب كاركردهای درست، مستحیل و به حاشیه رانده خواهد شد.
مفروضات این مقاله عبارت است از:
1 -
پذیرش SMS، به عنوان یك ابزار نوین ارتباطی و اطلاعرسانی و یك رسانه همگانی محدود،
2 -
تأثیرگذاری این وسیله در زندگی سیاسی - اجتماعی جامعه، بویژه جوانان.


الف) مباحث نظری

1 - الف: طرح دیدگاههایی از منظر جامعه‌شناسی
ابزارهای ارتباطی در جامعه، به عنوان وسایل و مكانیسمهای اطلاعرسانی، اعمال قدرت، كنترل، مدیریت و نوآوری به شمار می‌رود. رسانه‌های همگانی در سطح جامعه، جایگاهی را اشغال كرده، كه از آن جایگاه به طور فزاینده‌یی مسایل و امور عمومی مطرح شده، بزرگنمایی و یا كوچكنمایی می‌شود. ابزارهای ارتباطی، از یك سو، هنجارها و قواعد مربوط به خود را ابداع می‌كنند و توسعه می‌دهند، كه این قواعد و هنجارها، حلقه‌های اتصال به جامعه و نهادهای اجتماعی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، خود توسط جامعه تنظیم می‌شود و تحت نظارت قرار می‌گیرد. پژوهشگران بسیاری، با ارایه نظریاتی از دیدگاه جامعه‌شناسی، سعی در تبیین و تشریح كاركردهای رسانه‌ها و چگونگی عملكرد آنها در سطح جوامع داشته و برای نظریه‌ها، سه كار ویژه؛ توصیف، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و رخدادها را منظور كرده‌اند. ما نیز، از منظر نظریه كاركردگرایی، به طرح و بررسی ابعاد مختلف SMS خواهیم پرداخت.